potty_arnyeknelkul-11.png

Általános üzleti feltételek és
Körülmények

1. A jelen Keretszerződés tárgya

1.1. Jelen Keretmegállapodás célja, hogy megteremtse a felek együttműködésének kereteit.

1.2. A jelen Keretszerződés alapján az Ügyfél semmilyen kötelezettséget nem vállal arra, hogy egyedi Megbízást (a továbbiakban: „Egyedi Megbízás”, vagy együttesen „Egyedi Megbízások”) az Ügynökséghez adjon, és az Ügynökséget nem terheli kötelezettség. az Ügyfél által adott Egyedi Megbízás elfogadására.

1.3. A Felek megállapodnak abban, hogy jelen Keretszerződés értelmében az Ügynökség az Ügyfél részére az adott Egyedi Megbízások alapján digitális ügynöki szolgáltatásokat nyújt, amelyekért az Ügyfél a vonatkozó Egyedi Megbízásban meghatározott Díjazást köteles fizetni.

1.4. Minden adott egyedi megbízásnak tartalmaznia kell egy tételes listát az Ügynökség által elvégzendő összes konkrét feladatról.

1.5. Az Egyedi Megbízást mindkét Fél nevében a Cégjegyzék alapján a Felek képviseletére jogosult személy(ek), vagy a Felek által megjelölt kapcsolattartó(k) írják alá.

1.6.  Az Egyedi Megbízás tartalmának változásáról a Felek közös megegyezéssel és írásbeli hozzájárulással döntenek. Ha az Egyedi Megbízással kapcsolatban módosításra van szükség, vagy az Egyedi Megbízást az Ügynökség nem fogadja el, az Ügynökség erről értesíti az Ügyfelet.

1.7. Az Egyedi Megbízás a Felek kölcsönös írásbeli jóváhagyásával lép hatályba.

1.8. A Felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy az elektronikus kommunikációs formát érvényesnek fogadják el, és megfelelő írásbeli formát.

1.9. Ha az Ügyfél további, a vonatkozó Egyedi Megbízásban eredetileg nem szereplő, utólagos feladatokat kíván hozzáadni, ez új Egyedi Megbízásnak minősül, és a Megbízó általi kihelyezésre a fent leírtakkal megegyező szabályok vonatkoznak. az Ügynökség elfogadta és teljesítette.

1.10. Az adott Egyedi Megbízásokra a Keretszerződés rendelkezései vonatkoznak, kivéve, ha az módosító rendelkezést tartalmaz.

 

2. Az Ügynökség jogai és kötelezettségei

2.1. A jelen Keretszerződés értelmében az Ügynökség vállalja, hogy a következő digitális ügynökségi szolgáltatásokat (a továbbiakban: „Szolgáltatások”) nyújtja az Ügyfél számára, beleértve, de nem kizárólagosan az alábbiakat:

2.1.1. A Megrendelő marketingkommunikációs tevékenységéhez kapcsolódó tervek és művészeti alkotások készítése és kivitelezése: vázlatok, szövegtervezetek, kreatív reklámötletek, vizuális kreatív anyagok (a továbbiakban: Műalkotás).

2.1.2. Egyéb reklám, marketing és PR feladatok ellátása: piackutatások készítése, versenytársak elemzése.

2.1.3. Digitális marketing és online hirdetési szolgáltatások nyújtása: Google, Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinteresten futó reklámkampányok előkészítése, menedzselése.

2.2. Az Ügynökség a megbízások teljesítése során a Keretszerződésben és az Egyedi Megbízásban foglaltak szerint köteles eljárni, és köteles valamennyi Szolgáltatást a vonatkozó Egyedi Megbízásban rögzített ütemterv szerint, határidőre teljesíteni. szorgalom.

2.3. Az Ügynökség jogosult alvállalkozót bevonni a Szolgáltatások végzésére. Ebben az esetben az Ügynökség továbbra is felelős azért, hogy az alvállalkozó(k) által készített valamennyi munkával kapcsolatos dokumentum szakmai jellegű legyen.

2.4. Amennyiben a Megbízó úgy dönt, hogy a munkavégzésbe bevonja a vele jogviszonyban álló harmadik személyt, az Ügynökség kötelezettséget vállal arra, hogy az érintett harmadik személynek a szakmai követelményeknek megfelelően megadja a szükséges utasításokat a munkavégzés végrehajtására vonatkozóan. a Megbízó által kijelölt munkafeladatokat.

2.5. Az Ügynökség jogosult harmadik fél marketingszoftver-termékeit és -megoldásait felhasználni, és az Ügyfél kérésére részletes tájékoztatást ad ezek használatáról és sajátosságairól.

2.6. Ha az Ügyfél nem gyakorlatias vagy szakszerűtlen utasítást adott az Ügynökségnek, az Iroda erről értesíti az Ügyfelet. Ha azonban az Ügyfél a figyelmeztetés ellenére úgy dönt, hogy az adott utasítást megerősíti, az ebből eredő esetleges károkért kizárólag az Ügyfél felel.

2.7. Az Ügynökség köteles megtagadni az Ügyfél által adott esetlegesen jogellenes utasítások teljesítését. Az Ügynökség mindenkor a hatályos, Magyarországon hatályos magyar és uniós jogszabályok maradéktalan betartásával jár el.

2.8. Az Ügynökség nem vállal anyagi felelősséget azzal kapcsolatban, hogy az Ügyfél milyen döntéseket hoz a jelen Keretszerződés vagy az Egyedi Megbízások eredménye alapján, és az ilyen döntések milyen hatással lesznek az Ügyfél saját üzleti tevékenységére és jövedelmezőségére. .

3. Az Ügyfél jogai és kötelezettségei

3.1. Az Ügyfél köteles – ideértve, de nem kizárólagosan – minden olyan információt, utasítást és hozzáférést biztosítani, amely ahhoz szükséges, hogy az Ügynökség az Egyedi Megbízást ütemezetten, időben, de legkésőbb az esedékesség előtt 3 munkanappal teljesíthesse. dátum. Ha az Ügyfél késedelmesen teljesíti e kötelezettségét, az Ügynökség számára megállapított ütemterv felülvizsgálatra kerülhet a tapasztalt késedelemhez igazodva.

3.2. A Megrendelő az Ügynökség által az Egyedi Megbízással elkészített és részére átadott Műalkotást a kézhezvételtől számított 3 munkanapon belül köteles áttekinteni és erről nyilatkozatot kiadni.

3.3. Amennyiben a vonatkozó Egyedi Megbízásban rögzített teljesítési ütemterv reális teljesítéséhez a fenti 3.2 pontban meghatározottnál rövidebb felülvizsgálati határidőre lenne szükség, a Megbízó és az Ügynökség megállapodik a szükséges ütemezésben (beleértve a megállapított felülvizsgálati határidőt is). ), a szakmai szempontoknak megfelelően. Ha a Megrendelő az ütemezéssel kapcsolatos saját kötelezettségeinek teljesítésével késik, a késedelem idejével meghosszabbodik az Ügynökség számára meghatározott szállítási határidő, valamint az adott munkafolyamat záró határideje. Az ilyen esetleges késedelemből adódó minden további munka az Ügynökség által adott Egyedi Megbízásnak tekinthető, amelyről a megfelelő számlát küldik az Ügyfélnek.

3.4. A Megbízó biztosítja az Ügynökség konzultációs lehetőségét a jelen Keretszerződésben és az Egyedi Megbízásokban meghatározott feladatok megfelelő teljesítése érdekében.

3.5. Az Ügyfél kizárólagos felelősséggel tartozik azért, hogy az Ügynökségnek feldolgozásra átadott összes adat igaz és érvényes, hiánytalan, helyes, hibátlan legyen, és azt a megadott határidőig benyújtsa.

4. A felek kölcsönös jogai és kötelezettségei

4.1. A Felek a Szolgáltatások teljesítése során kötelesek együttműködni egymással a lehetséges megvalósítás és a kidolgozott koncepciók tekintetében.

4.2. A Felek kölcsönösen tájékoztatják egymást minden olyan lehetséges körülményről, amely a jelen Keretszerződés vagy az Egyedi Megbízások teljesítését akadályozza.

4.3. A hatékony kommunikáció érdekében a Felek igyekeznek a másik Fél feltett kérdéseire 24 órán belül, de legkésőbb 3 munkanapon belül választ küldeni és elküldött üzeneteket.

4.4. Az Ügynökség minden hónap végén Megfelelőségi Tanúsítványt állít ki az elvégzett Egyedi Megbízásokról, és e-mailben küldi meg az Ügyfélnek. Az Ügyfél köteles erre az Ügynökségtől számított 3 (három) napon belül e-mail választ küldeni. Amennyiben a Megbízó ezt elmulasztja, a vonatkozó Egyedi Megbízást megfelelően teljesítettnek kell tekinteni, és az Ügynökség jogosult a megfelelő számla kiállítására.  

5. Díjazás

5.1. Az Ügynökség a vonatkozó Egyedi Megbízásban meghatározott díjazásban részesülhet az abban meghatározott feladatok megfelelő ellátásáért.

5.2. Az Egyedi Megbízásokban feltüntetett valamennyi ár nettó árnak minősül, a vonatkozó ÁFA hatálya alá tartozik.

5.3. Az Egyedi Megbízások alapján kiállított számlák alapján az Ügynökségnek fizetendő Díj magában foglalja a jelen Keretszerződésben és az Egyedi Megbízásokban meghatározott valamennyi feladat teljesítésével kapcsolatban felmerülő összes költséget és kiadást.

5.4. Ha az Egyedi Megbízás teljesítése során a Felek által meghatározott eredeti Díjhoz képest az Egyedi Megbízás átvételekor ésszerűen előre nem látható okból költség (díj)növekedés következik be, az Ügynökség köteles haladéktalanul értesíteni Ügyfél így, írásban. Az Ügyféllel folytatott megbeszélést követően és az Ügyfél jóváhagyásával az Ügynökség jogosult ezen többletköltségek tételes felszámítására.

5.5. Amennyiben a Megbízó saját mulasztása miatt lehetetlenné válik az Egyedi Megbízás határidőre történő teljesítése, az Ügynökség továbbra is jogosult az Egyedi Megbízásban meghatározott díjazás átvételére.

6. Fizetési feltételek és fizetési késedelem

6.1. Az Ügyfél az Ügynökség által benyújtott végszámlákat azok kiállításától számított 15 (tizenöt) naptári napon belül köteles megfizetni. Amennyiben a Felek Előre fizetésben állapodnak meg, az Ügyfél köteles a kapcsolódó Pro forma számlákat a kiállítás napjától számított 8 (nyolc) naptári napon belül kiegyenlíteni.

6.2. Az Ügyfél valamennyi számláját banki átutalással fizeti ki az Ügynökség itt megadott bankszámlaszámára.

6.3. Bármely számla akkor tekintendő szabályszerűen kiegyenlítettnek, ha az Ügyfél a saját bankjának adott vissza nem vonható fizetési megbízást.

6.4. Az Ügynökség bankszámlaszámai a következők:

6.4.1. EUR összegek küldése:
Bank neve: MagNet Bank
Bankszámlaszám: 16200223 – 10111455
BIC: HBWEHUHB
IBAN: HU66162002231011145500000000
IBAN papírforma: HU66 1620 0223 1011 1455 0000 0000

6.4.2. USD összegek küldése:
Bank neve: MagNet Bank
Bankszámlaszám: 16200223-10097425
BIC: HBWEHUHB
IBAN: HU66162002231012590800000000
IBAN papírforma: HU66 1620 0223 1012 5908 0000 0000

6.4.3. Forint vagy EUR-tól és USD-től eltérő deviza küldéséhez:
Bank neve: MagNet Bank
Bankszámlaszám: 16200223-10097425
BIC: HBWEHUHB
IBAN: HU54162002231009742500000000
IBAN papírforma: HU54 1620 0223 1009 7425 0000 0000

6.5. A bankszámlaszám változása esetén az Ügynökség köteles a változást haladéktalanul bejelenteni az Ügyfélnek.

6.6. Ha az Ügyfél a fizetést a megadott határidőig, felszámítható okból nem teljesíti, az Ügynökség jogosult a vonatkozó magyar jogszabályokban meghatározott késedelmi kamatot és átalány behajtási díjat felszámítani. Az alkalmazandó késedelmi kamatot a Ptk. 6:155. §-a szerint, a behajtási díjátalányt a 2016. évi IX. törvény vonatkozó rendelkezései szerint kell megállapítani, amelyhez az Ügynökség jogosult hozzáadni. az ilyen díjakat bármely közelgő kiállított számlájára.

7. Késedelmes vagy nemteljesítési kötbér

7.1. Amennyiben az Ügynökség a vonatkozó Egyedi Megbízásban meghatározott szállítási határidőket vagy ütemezést nem tartja be (késett teljesítés), késedelmes teljesítési kötbért köteles fizetni. Késedelmes teljesítésnek minősül minden olyan eset, amikor az Ügynökség feladatkörébe tartozó Szolgáltatások bármely okból késedelmesen jutnak el az Ügyfélhez. Az Iroda nem köteles késedelmes teljesítésért kötbért fizetni, ha a késedelem a Megbízó saját késedelmére, vagy Vis Maior eseményre vezethető vissza.

7.2. A kötbér számításának alapja a vonatkozó Egyedi Megbízásban rögzített nettó Megbízási díj. Projekt alapú munka esetén a még le nem zárt projektszakaszra vonatkozó Megbízási díj, illetve folyamatos teljesítés esetén a szokásos havi Megbízási Díj esedékes összege.

7.3. A kötbér mértéke a számítási alap 1%-a, minden késedelmes munkanap után felszámítva, legfeljebb a számítási alap 50%-a. A felszámított kötbér összegét az Ügyfél az Ügynökség bármely hamarosan kiállított számlájáról levonhatja.

7.4. 20 (húsz) munkanapot meghaladó késedelem esetén az Ügyfél jogosult egyoldalúan, azonnali hatállyal elállni az Egyedi Megbízástól, ennek bekövetkezésekor pedig az Ügynökség köteles elállási kötbért fizetni. Az elállási kötbér mértéke a számítási alap 50%-a, ha az egyoldalú elállás Egyedi Megbízásra vonatkozik.

7.5. Ha késedelmes teljesítési kötbér már felszámításra került, az nem kerül beszámításra a felmondási kötbérbe, azaz a már kifizetett összeg nem vonható le a felmondási kötbérből.

8. Szellemi tulajdonjogok

8.1. A Felek kijelentik, hogy az Egyedi Megbízások bármelyikének eredményeként keletkezett összes szellemi tulajdon és/vagy az Ügynökség által továbbított szellemi tulajdon (a továbbiakban: „Munkák”) megrendelt szellemi tulajdonnak minősül. a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjt.) 63. §-a alapján reklámozási céllal. A Felek ezennel megállapodnak abban, hogy a Művekhez kapcsolódó és a szerzőt megillető vagyoni jogokat az Ügynökség teljes körben megszerzi, és miután a vonatkozó Egyedi Megbízásban meghatározott Megbízási díjat a Megrendelő teljes mértékben megfizette, az Ügynökség azt teljes egészében átadja az Ügyfélnek.

8.2. Az Ügynökség garantálja, hogy a jogok ilyen átruházása ténylegesen megtörténik. A jogok átruházásával a Megrendelő kizárólagos jogot szerez a Művek felhasználására, és jogosult a megszerzett jogokat harmadik személyre átruházni, vagy ezekre harmadik fél számára felhasználói engedélyt adni.

8.3. Amennyiben az adott Művel kapcsolatos jogok a fent részletezettek szerint nem ruházhatók át, az Ügynökség a Megrendelőnek a fenti tartalommal, korlátlan terjedelemben felhasználói licencet ad, beleértve a további engedményezés jogát is. Az Ügyfél által megszerzett használati jog minden esetben kiterjed az Szjt. 17. §-ában meghatározott minden további lehetséges jogosultságra, amelyre ez vonatkozhat, így különösen, de nem kizárólagosan a sokszorosításra, terjesztésre, nyilvános bemutatásra, közszolgálati műsorszolgáltatásra, sugárzásra, kiállítás, vagy szerkesztés. A Művek felhasználása tekintetében a Megrendelőt semmilyen időbeli, földrajzi hatókör vagy felhasználási mód tekintetében nem korlátozzák, és a Megrendelőnek joga van a Műveket bármely más reklámhordozóhoz adaptálni, saját belátása szerint. A Felek ezennel kifejezetten megállapodnak abban, hogy a vagyoni jogokat az Ügyfél minden esetben harmadik személyre ruházza át. A vagyoni jogok az Ügynökség mulasztása vagy késedelmes teljesítése esetén is átszállnak az Ügyfélre.

8.4. Amennyiben az alkotások létrehozásában harmadik személy is részt vett, az Ügynökség köteles gondoskodni arról, hogy a Megrendelő a Művekhez kapcsolódó vagyoni jogokat is megfelelően átvegye az érintett harmadik féltől. Ha ez nem lehetséges, az Ügynökség előzetesen tájékoztatja a Megrendelőt, és szükség esetén mindent megtesz annak érdekében, hogy a Megrendelő érdekében korlátlan felhasználói jogokat szerezzen a Művekhez.

8.5. Az Ügynökség vállalja, hogy az Egyedi Megbízások teljesítése során nem sérti sem az Ügyfél, sem harmadik fél szellemi tulajdonjogát. Az Iroda szavatolja, hogy nem léteznek olyan harmadik fél jogai, amelyek akadályozhatják vagy akadályozhatják az Ügyfelet a tulajdonjogok megszerzésében. Az Ügynökség vállalja, hogy amennyiben harmadik fél a Művek felhasználásával kapcsolatban szerzői jogi igényt terjeszt elő a Megrendelővel kapcsolatban, az Ügynökség teljes mértékben megtéríti a Megrendelőnek az ilyen igény benyújtása miatt elszenvedett károkat, valamint megtéríti és visszatartja. ártalmatlan az Ügyfél számára bármely ilyen harmadik féllel szemben.

8.6. A Megrendelő által az Ügynökségnek átadott valamennyi anyag tekintetében a Műalkotások létrehozása céljából a vagyoni jogi felelősség a Megrendelőt terheli. A Megrendelő fenntartja a jogot, hogy az Egyedi Megbízások teljesítése céljából az Ügynökségnek átadott Művek felett rendelkezzen. Az Ügynökség kizárólag az adott Egyedi Megbízás teljesítése céljából, közvetlen összefüggésben használhatja fel az átvett Műveket, és nem jogosult azokat nyilvánosságra hozni, harmadik fél tudomására hozni, vagy hasznosítani. saját, egyéb típusú üzleti tevékenysége során.

8.7. A Megbízó tudomásul veszi, hogy minden ötlet, vázlat, terv, grafikai terv, látványelem és végtermék, amelyet a Felek együttműködése során a Megbízó elé terjesztenek, de nem valósítottak meg, az Ügynökség tulajdonát és Műveit képezik. , ezért annak bármely harmadik fél általi megvalósítása, vagy annak bármilyen módon történő megosztása bárkivel, vagy annak másolása vagy harmadik fél számára történő felfedése (különösen, de nem kizárólagosan online felületen való megosztása, vagy továbbítása, ideértve e-mailben, vagy különféle közösségi médián vagy chat oldalakon keresztül) az Ügynökség jogos gazdasági érdekeit sérti.  

9. Nem kérés

9.1. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen Szerződés teljes időtartama alatt és annak megszűnését követő 1 (egy) évig a másik fél hozzájárulása nélkül nem, és a nevükben eljáró más fél sem közvetlenül, ill. közvetve, bármilyen minőségben, személyesen vagy bármely harmadik félen keresztül, vagy harmadik félhez csatlakozva megpróbál bármely személyt magához vonzani vagy foglalkoztatni, vagy szabadúszóként vagy szerződéses jogviszony keretében bárkit bevonni, és nem tehet ajánlatot a ugyanaz a munkaviszony közvetlen vagy közvetett létesítésére, vagy eljegyzési ajánlat megtételére bármely személynek, vagy azt elfogadja bármely olyan személytől, akit a másik fél eredetileg bemutatott nekik, és akit a másik fél alkalmazott a jelen Keretszerződés hatálya alatt, vagy részt vett a másik Fél által irányított projektek bármelyikében, mint alvállalkozó vagy külső munkaerő – akár gazdálkodó, akár magánszemélyként – a másik Félnél. Ilyen személynek egyik Fél sem tesz és nem készít munka- vagy elköteleződési ajánlatot az ilyen személy és a másik Fél közötti jogviszony megszűnését követő 1 (egy) évig, és nem próbálja meggyőzni az adott személyt. személy, aki a kapcsolt féllel fennálló jogviszonyát a jogviszony fennállása alatt megszünteti, vagy azt elhagyja.

9.2. A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy harmadik személyt nem kísérelnek meg elősegíteni abban, hogy alkalmazzanak, munka-, illetve megbízási ajánlatot tegyenek, vagy beszerezzenek, vagy bármilyen más módon meggyőzzék a fennálló jogviszonyának megszüntetéséről, illetve elhagyásáról. másik Fél bármely olyan személynek, aki a jelen Szerződés időtartama alatt a másik Fél alkalmazásában állt, vagy alvállalkozóként vagy külső munkaerőként részt vett a másik fél által irányított projektekben. 

9.3. E nem megszólítási kötelezettség megszegése esetén a megszegő Fél köteles a másik Felet úgy kártalanítani, hogy érintett személyenként 5.000.000,- Ft (szóval ötmillió forint) összeget kötbérként a másik Félnek fizet. Ezen túlmenően a megkeresés tilalmának megszegése esetén a károsultnak jogában áll egyoldalúan – súlyos szerződésszegés miatt – azonnali hatállyal elállni jelen Keretszerződéstől és a vonatkozó Egyedi Megbízásoktól.

9.4. Ezeken a korlátozásokon a Felek csak kölcsönös írásbeli megállapodásuk alapján változtathatnak.

10. Az üzleti titok védelme

10.1. A Felek jelen Szerződés teljesítése során az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvényben foglaltak szerint járnak el.

10.2. A Felek kölcsönösen kijelentik, hogy a jelen Keretszerződés és az Egyedi Megbízások teljesítése során, vagy bármely más módon megszerzett, a másik Félre vonatkozó valamennyi információt és adatot bizalmasan kezelnek és védenek, és nem nyilvánosságra hozni vagy illetéktelen harmadik félnek felfedni a másik fél előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül.

10.3. A Felek kötelezettsége kiterjed továbbá arra is, hogy minden általuk a szerződésteljesítésben részt vevő harmadik személyt be kell vonni a titoktartási kötelezettség betartására. 

10.4. A Felek a jelen Keretszerződés kiegészítéseként külön titoktartási megállapodást köthetnek.
( markestic.com/hu/markestic-kolcsonos-titoktartasi-megallapodas ).

11. Jelen Keretszerződés hatálya és megszűnése

11.1. Jelen Keretszerződés a Felek aláírásának napján lép hatályba, és határozatlan időre jön létre. 

11.2. A jelen Keretszerződést bármelyik Fél jogosult rendes felmondással, indok megjelölése nélkül, 60 (hatvan) napos írásbeli felmondási idővel felmondani. Ha a jelen Keretszerződés rendes felmondással szűnik meg, az a folyamatban lévő Egyedi Megbízások teljesítésére nincs hatással, és az Ügynökség köteles ezt teljesíteni, kivéve, ha az Ügyfél az adott Egyedi Megbízástól egyoldalúan eláll. kifejezett, írásos nyilatkozatot.  Ha bármely adott Egyedi Megbízás kézbesítési dátuma későbbi, mint a jelen Keretszerződés megszűnésének időpontja, a Keretszerződés az adott fennálló Egyedi Megbízásra vonatkozóan mindaddig érvényben marad, amíg azt megfelelően nem teljesítik.

11.3. Bármely Fél jogosult jelen Keretszerződést vagy bármely Egyedi Megbízást azonnali hatállyal rendkívüli felmondással felmondani, ha a másik Fél súlyos szerződésszegést követett el. Jelen Keretszerződés alkalmazásában súlyos szerződésszegésnek minősül különösen az, ha a Felek bármelyike súlyosan megszegi a jelen Keretszerződésben rögzített jelentősebb kötelezettségeit, és ha ennek következtében a másik Fél nem tud felelősséget vállalni. ésszerű megítélés alapján elvárható, hogy a Felek közötti szerződéses kapcsolat továbbra is fennmaradjon. Illetve, ha valamelyik Fél nem vagy nem megfelelően teljesítette a jelen szerződésben vállalt kötelezettségeit, és a vétkes fél a másik fél írásbeli értesítése alapján az abban meghatározott ésszerű határidőn belül nem biztosított jogorvoslatot az ilyen szerződésszegési helyzetre. . 

11.4. Ha a Felek valamelyike Vis Maior esemény miatt nem tud eleget tenni a jelen Szerződésben foglalt kötelezettségeinek, az nem minősül szerződésszegésnek.  A jelen Keretszerződés alkalmazásában vis Maior eseménynek minősül minden olyan, a Felek ellenőrzési körén kívül eső körülmény, amely akadályt vagy akadályt hoz létre, vagy ideiglenesen vagy véglegesen lehetetlenné teszi valamely Fél szerződéses kötelezettségének teljesítését. kötelezettségeit, feltéve, hogy az ilyen körülmények a jelen Keretszerződés aláírásakor nem voltak előre láthatók, és ésszerű erőfeszítésekkel nem kerülhetők el.

11.5. Jelen Keretszerződés megszűnésekor az Ügynökség az Ügyfél kérésére átadja a Megrendelőnek az Ügynökség által a Megbízó részére készített minden olyan Művet, amelyet a Megbízó előzetesen megrendelt, és amelynek ellenértékét a Megbízó szabályszerűen megfizette. az Ügyfél az Ügynökség felé, a vonatkozó Egyedi Megbízásoknak megfelelően, a jelen Keretszerződés megszűnését követő 15 (tizenöt) napon belül.

 

12. Az egyedi megrendelés hatálya és megszűnése

 

12.1. Az Egyedi Megbízás a Felek aláírásának napján lép hatályba.

12.2. Bármely Fél jogosult az Egyedi Megbízást rendes felmondással, írásbeli indoklás nélkül felmondani. Az Egyedi Megbízás felmondási ideje 30 (azaz harminc) nap.

12.3. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy ha az Egyedi Megbízás rendes felmondással szűnik meg, az Iroda jogosult az Egyedi Megbízás felmondási idejéről számlát kiállítani az Ügyfél részére az Egyedi Megbízásban meghatározott díjazásnak megfelelően.

12.4. Az Iroda tudomásul veszi, hogy az Egyedi Megrendelésben részletezett feladatokat az Egyedi Megrendelés felmondási ideje alatt is köteles ellátni.

 

13. Vegyes rendelkezések

 

13.1. Felek kijelentik és kijelentik, hogy a jelen Keretszerződésben és az Egyedi Megbízásokban foglaltaktól függetlenül a Felek saját üzleti tevékenységüket jogi szempontból megfelelően elkülönítve végzik.

13.2. Az egyes Egyedi Megbízások teljesítésének pontos helyét az Ügynökség határozza meg. Megállapodása teljesítése során az Ügynökség saját vagyonát használja.

13.3. Az Ügynökség jogosult a jelen Keretszerződésre, valamint arra, hogy az Ügyféllel együttműködik, saját reklám- és marketinganyagaiban utalásként hivatkozni. Az Ügyfél jogosult az írásban adott hozzájárulását bármikor, indoklás nélkül visszavonni.

13.4. A Felek kijelentik, hogy közös szándékuk, hogy a Felek között esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket békés úton, tárgyalásos úton rendezzék.

13.5. A jelen Keretszerződésből, illetve egyéb módon feltáratlan kérdésekre a magyar jogszabályok, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény vonatkozó rendelkezései az irányadók. 

13.6. A Felek a jelen Keretszerződésből, illetve az Egyedi Megbízásokból eredő esetleges jogvitákkal kapcsolatban a magyar bíróságok kizárólagos illetékességét vállalják.

13.7. Felek ezennel kijelentik, hogy a jelen Keretszerződés aláírói a jelen Keretszerződés aláírásához szükséges minden felhatalmazással rendelkeznek, valamint jogosultak saját Társaságukat képviselni, és annak nevében jogi nyilatkozatokat tenni.

13.8. Jelen Keretszerződést – elolvasták és értelmezték, majd ezt követően – akaratuk valódi tükrözéseként a felek cégszerűen aláírták, a Felek által jóváhagyott módon, és a jelen Keretszerződés aláírásával a Felek tudomásul veszik, hogy egy másolja ki ezt a dokumentumot.